Tiếng Việt

Tiếng Việt

Các biện pháp hiện hữu và hoạch định thúc đẩy bình đẳng chủng tộc

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đăng Ký Internet Hong Kong (Hong Kong Internet Registration Corporation Limited)

 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đăng Ký Internet Hong Kong (HKIRC) là một công ty phi lợi nhuận và phi luật định được Chính Phủ HKSAR chỉ định để quản lý và điều hành tất cả các tên miền Internet theo các tên miền cấp cao nhất có mã quốc gia cho Hong Kong (“.hk” and “.香港”).

 

Liên Quan Về Dịch Vụ
  • HKIRC cung cấp dịch vụ đăng ký thông qua các công ty đăng ký tên miền có đuôi là “.com.hk, “.org.hk, “.gov.hk”, “.edu.hk”, “.net.hk”, “.idv.hk”, “公司.香港”, “.組織.香港”, “.政府.香港”, “.教育.香港”, “.網絡.香港”, “.個人.香港”, “.hk” và “.香港”.
Các Biện Pháp Hiện Hữu
  • Ngôn ngữ giao tiếp chính với khách hàng cá nhân và tổ chức của chúng tôi là tiếng Anh và tiếng Trung (tiếng Quảng Đông & Quan Thoại).
Đánh Giá Công Việc Tương Lai
  • Việc đánh giá số lượng tra vấn yêu cầu dùng các ngôn ngữ khác nhau sẽ được tiến hành định kỳ để đảm bảo rằng chất lượng dịch vụ không thay đổi do nền tảng chủng tộc của khách hàng.
Các Biện Pháp Bổ Sung Đã Thực Hiện/ Sẽ Được Thực Hiện
  • Đại diện dịch vụ khách hàng được hướng dẫn để đảm bảo rằng chất lượng dịch vụ không thay đổi do nền tảng chủng tộc của khách hàng.
  • Chúng tôi đã phối hợp với Hong Kong Christian Service để cung cấp dịch vụ dịch thuật bất cứ khi nào được yêu cầu. Chúng tôi sẽ thay đổi các trang web của HKIRC để người dùng không nói tiếng Anh và không nói tiếng Trung có thể nhận được dịch vụ ngôn ngữ.


Mọi tra vấn liên quan đến các biện pháp hiện hữu và hoạch định thúc đẩy bình đẳng chủng tộc, vui lòng liên hệ với Ông Derrick Yuen, Giám đốc Dự án qua các phương pháp sau -

 

Số điện thoại.:  2319 2303
Số Fax.: 2319 2626
Email: info@hkirc.hk
Địa chỉ thư: Hong Kong Internet Registration Corporation Limited
Unit 501, Level 5, Core C, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong

 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đăng Ký Internet Hong Kong
Tháng 5, 2020